Algemene Voorwaarden

Eigendomsclausule

Therapeut Koen BEECKMAN, kinesitherapie is gedeconventioneerd, alsook mijn collega Rudi DECOUTER. Dit vanaf 20/06/2022.

De tarieven voor verstrekkingen van de kinesitherapie die van toepassing zijn volgens het Riziv worden gehanteerd voor patiënten met een voorkeursregeling, deze kan u raadplegen bij uw mutualiteit of op www.riziv.fgov.be.

Het vereffenen van de erelonen kan via overschrijving, cash, bancontact of Payconiq. Erelonen zijn direct te betalen.

Afspraken maken kan online of telefonisch.

Kinesitherapie-osteopathie-fytotherapie

In het bezit van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Daalstraat 79
1790 Teralfene (Affligem)
Tel / Fax : +32(0)53-673605
E-mail :koenbeeckman@telenet.be

Riziv-nummer : 5.19886.34.521
Ondernemingsnummer: 864 670 173

Door de toegang tot de praktijk en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Clausule vereffening erelonen

Erelonen van je therapeut dienen onmiddellijk betaald te worden.

 1. Indien erelonen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd.
 2. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, ben ik genoodzaakt bij de volgende aanmaning 10 € administratieve kosten te rekenen.
 3. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, ben ik genoodzaakt 125€ ingebrekestelling kosten te rekenen. De inning zal verder gezet worden met alle kosten te uwen laste.
 4. Indien u opnieuw niet betaalt sturen wij dit dossier door naar een incassobureau waarbij u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt. 
 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Vertrouwelijkheidclausule

De informatie die via dit bericht wordt verspreid is strikt vertrouwelijk en mag niet meegedeeld worden aan derde partijen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Koen BEECKMAN.

Clausule intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van dit document /site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Koen BEECKMAN of aan derden.
De materialen op deze site mogen slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik weergegeven en afgedrukt worden.

Clausule beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Koen BEECKMAN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Koen BEECKMAN kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Clausule in verband met automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform evenals ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Clausule inzake privacy, veiligheidsmaatregelen, controle- en inzagerecht.

Koen BEECKMAN verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Koen BEECKMAN.
De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Koen BEECKMAN gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Clausule koppeling naar andere websites.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Koen BEECKMAN verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle opmerkingen in verband met deze algemene voorwaarden dienen gericht te worden aan Koen BEECKMAN
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Koen BEECKMAN gevestigd is, bevoegd.

GDPR-GENERAL DATA PROTECTION REGULATION/AVG-ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Beste patiënt, beste CGM Oxycity-gebruiker,

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking, ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Het doel van de GDPR is onder meer om de persoonlijke digitale gegevens van EU-burgers beter te beschermen. Persoonsgegevens van patiënten vallen eveneens onder het toepassingsgebied van deze verordening.

Wat houdt dit in voor onze patiënten/Oxycity-gebruikers?

Oxycity en GDPR.

Als therapeut willen wij verzekeren dat wij te allen tijde in overeenstemming zijn met deze nieuwe regelgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens van patiënten. Wij hebben de nodige aanpassingen in ons programma verwerkt zodat we voldoen aan deze GDPR- regelgeving sinds 25 mei 2018.

Ik als verwerkingsverantwoordelijke, zo heet dat als iemand persoonsgegevens van patiënten en zorgverstrekkers opslaagt, beslis welke gegevens worden opgeslagen.

Opgelet: de GDPR is erg strikt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en nog strikter wanneer het gaat over kinderen of bijvoorbeeld gevoelige informatie over religie, geslacht, leeftijd, enz.

Deze striktheid is terug te vinden in het GDPR-principe. Dit principe gaat ervan uit dat ik als verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens bijhoudt over iemand, tenzij ik daar een geldige reden voor heb. Een mogelijke geldige reden kan een wettelijke verplichting zijn. Als (para)medische zorgverstrekker heb ik uiteraard een geldige reden om persoonsgegevens van u als patiënt bij te houden, maar dien ik er tegelijk als verwerkingsverantwoordelijke over te waken ook niet méér persoonsgegevens bij te houden dan noodzakelijk om de patiënt te helpen én om die gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk.

Daarnaast dien ik als gegevensverwerkende instantie toe te zien op de beveiliging van de persoonsgegevens door bijvoorbeeld te waken over de toegang tot mijn server(s).

Rechten van de patiënt.

De GDPR voorziet in de volgende rechten voor de patiënt t.a.v. de verwerkingsverantwoordelijke. Zo kan de patiënt vragen om:

 • Inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die over hem/haar worden bijgehouden.
 • Zijn/haar persoonlijke gegevens te exporteren (in excel, pdf ..).
 • Zijn/haar persoonlijke gegevens aan te passen (of te laten wijzigen door u).
 • Vergeten (lees: verwijderd) te worden.

De verwerkingsverantwoordelijke dient op vraag van de patiënt binnen de 30 dagen in te gaan op een verzoek. Uiteraard stelt onze digitale omgeving ons in staat om doelgericht antwoorden te geven op de vragen van de patiënt. U kan zelf ook uw gegevens raadplegen online via ons platform.

Let op : Patiënten moeten niet verwijderd worden uit een medisch dossier. De Belgische wetgeving voorziet namelijk in een zeer streng en strikt beheer van patiëntengegevens. Bovendien dienen medische gegevens voor een periode van 30 jaar bewaard te worden. De oplossing die Oxycity voorziet is de mogelijkheid om een patiëntendossier op “inactief” te plaatsen. Dit kan u ons vragen of zelf online aanpassen.

Bescherming van de gegevens.

De GDPR schrijft namelijk voor dat ik alle mogelijke beschikbare middelen moet gebruiken om persoonsgegevens te beschermen. Ik dien dus ook de omgeving te beschermen waar de gegevens zich bevinden. Denk daarbij aan onze beveiligde toegang door de intercom met camera, de fysieke beveiliging van ons gebouw door alarm en camerabewaking, een goed antivirusprogramma met regelmatige updates, back-ups  en  regelmatige scan van computer(s) en server(s),een goede firewall tegen digitale inbraak. Ook dat is onderdeel van mijn verantwoordelijkheid

De rol van CGM CompuFit, de firma die instaat voor onze digitale omgeving.

Als patiënt/Oxycity-gebruiker bent u betrokken partij. CGM CompuFit is in sommige gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens als zijnde onze patiënt. Zij nemen eveneens alle maatregelen om te voldoen aan de GDPR-regelgeving om uw persoonsgegevens zoals naam, telefoon, email, RIZIV-nummer etc. met de nodige discretie en veiligheid te behandelen.

Belangrijk om weten is dat zowel ik (de verwerkingsverantwoordelijke) als CompuFit (de verwerker), voor de GDPR een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.

Hopelijk heeft u van dit alles geen grijze haren gekregen, maar wij vonden het toch opportuun om u op de hoogte te brengen. Voor verdere vragen betreffende de GDPR kan u terecht bij koenbeeckman@telenet.be. Ook indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, of andere opmerkingen, tips, enz….hoor ik het wel.

Met gezonde groet, en vergeet het belangrijkste niet, wij duimen verder voor uw gezondheid.

Koen Beeckman